เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กำแพงเพชร
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี