โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อาสา กกต. 

20230809 084723

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อาสา กกต. โดย นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน ๔๐ นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ลูกเสืออาสา กกต. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับความร่วมมือจาก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กําแพงเพชรเป็นผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

https://photos.app.goo.gl/DC65LmULqR1kYhmdA