โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 content 1

 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

https://photos.app.goo.gl/ztFh9ULfMfJhQF2q9