โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิวพร ยอดคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย