โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 ครูวิยะดา

 ครูวิยะดา เซี่ยงหลิว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอรณิชา  กองเพิ่มพูล

ตำแหน่ง ครู  

นายจิรายุทธ์ รักษ์สิงห์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนัญธิญา ฉายวงษ์ปัญญา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายนิยม สุทธิศาล

ตำแหน่ง ครูพิเศษ