โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นางปรียาวรรณ ศรีพารา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอัญญารัตน์ จิตหอม

ครูประจำหอพัก