โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นางสาวทิวา สุระเดช 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรสา อิ่มใจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวพิทพร แสงแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิติมา จุนจันทร์

ตำแหน่ง ครู  

นายกิตติชัย วิโยค

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย