โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นางฉายนันท์ อินทรสูตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศศิธร ปรมะ

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวณัฏฐ์พลิน  ไตรสินเตชากร

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวชลิดา สูงปานเขา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย