โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทิยา บุตรดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจงกล ทาโว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางปทุมพร วงษ์จ่า

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางภาสิณี นิธิศภัทท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายคุณากร อิ่มเนย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ พลอาจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายเกรียงไกร น่วมเลิศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสรัสวดี อยู่สำราญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย