โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิพร พลอาจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายทนง คงรอด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ