โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นางปราริชาติ น่วมอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายประจักษ์ บุรีหลง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายทัพไท พร้อมเพรียง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวชัญญานุช คุ้มทุ่ง

ตำแหน่งครู 

นางสาวสุนันท์ แสงทอง

ตำแหน่ง ครู

นายสุพัฒน์ กาเรียนธร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ