โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีระศักดิ์ สว่างศรี

ตำแหน่ง ครู