โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ทันสมัย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานงานพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน