โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 

 


 

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการศึกษาเมื่อครั้งทรงพระชนชีพอยู่ ภายหลังเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น 12 แห่ง กระจาย ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษาและ 1 ใน 12 แห่งคือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540  ณ เลขที่ 27 หมู่ที่ 16 (หมู่บ้านนครอินทร์) ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

         การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์นั้น ทั้ง 12 โรงเรียน จึงได้เสนอเรื่องขอจัดสร้างพระราชานุ-สาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อการศึกษาไทยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวไทย ดำเนินชีวิต ตามแนวพระจริยวัตรอันงดงาม  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสร้าง โดยประสานงานให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระราชานุสาวรีย์ โดยมีนายโสพิศ พุทธรักษ์ (เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร) เป็นผู้ออกแบบ

    สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายปราการ ธูปวรพันธ์ ตำแหน่งวิศวกร นายภาณสัก อิศรภักดี สถาปนิก และนายประคอง เตี่ยหลุย ช่างออกแบบสำนักงานโยธาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ออกแบบแท่นประดิษฐานได้รับการพิจารณาอนุมัติแบบ  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยออกแบบเป็นฐานรองรับพระรูปเป็นแท่นสองชั้น แท่นชั้นที่หนึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยม แท่นชั้นที่สองเป็นรูปเก้าเหลี่ยม ซึ่งหมายถึง พระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีแห่งกษัตริย์รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 พื้นต่อจากแท่นวาดลวดลายเป็นรัศมี ซึ่งหมายถึงพระบารมีแห่งเมตตาที่แผ่ไพศาลไปโดยรอบขอบสุดทำเป็นกำแพงเมือง ซึ่งหมายถึงการน้อมใจร่วมจิตถวายความจงรักภักดีของ ชาวกำแพงเพชรที่มีต่อพระองค์ท่าน ในการหล่อพระราชานุสาวรีย์ นายสมบัติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง 12 แห่ง ดำเนินการดังนี้ คือ นำคณะบุคคลเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อขอรับพระราชทานชนวนมงคลปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เพื่อนำไปหล่อองค์พระราชานุสาวรีย์ ต่อมาได้ดำเนินการหล่อพระราชานุสาวรีย์ ที่มีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ณ โรงหล่อจังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูวิสุทธิธรรมภาณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานฝ่ายการศึกษา ซึ่งมีบุคคลสำคัญได้ร่วมลงนามในแผ่นทอง เงิน นาค ชนวนมงคลที่นำไปร่วม ในพิธีหล่อ อาธิเช่น พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร นายไพศาล รัตนพัลลพ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ ผลอำนวย อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร คือ นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายสนั่น สบายเมือง พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และ ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ หลังจากการหล่อพระราชานุสาวรีย์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้ทำพิธีอัญเชิญพระรูปมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549 โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

    การดำเนินทั้งมวลล้วนมาจากความพร้อมเพรียงใจทั้งภาครัฐและเอกชนจนงานสำเร็จ มาถึงการทำพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวิทยา ผิวผ่อง เป็นประธานในพิธี ในวันอันเป็นมงคลฤกษ์ คือวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชกำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีในการอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร และประชาชนชาวกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

       ทั้งนี้ในขณะที่หล่อพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสำนัก   ราชเลขาธิการได้พิจารณาพระรูปฯ ต้นแบบมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะทรงพระมาลาบาเรต์ทุกครั้ง และประทับพระเก้าอี้ ดังนั้นการออกแบบพระรูปฯ ประทับบนก้อนหินดูเป็นส่วนพระองค์ไม่เหมาะสม ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม รับไปพิจารณาแก้ไขเรื่องดังกล่าวตามข้อสังเกต พร้อมทั้งออกแบบพระรูปให้เหมาะสมกับสถานที่ประดิษฐาน ก่อนนำความกราบทูลพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จ-พระศรีนครินทร์ จำนวน 12 โรงเรียน  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานศึกษาทางการศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ทั้ง 12 โรงเรียน  มีพระอนุสาวรีย์เป็นที่สักการะบูชาสืบไป

     เมื่อการดำเนินการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร นำโดยนายสมบัติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพงษ์  แสงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีนาย สมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงหล่อพรหมรังสี จังหวัดนครปฐม

        วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระ-ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีอัญเชิญพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานพระอนุสาวรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และได้อันเชิญพระราชานุสาวรีย์องค์เก่าเสด็จประทับ ณ ห้องเกียรติยศ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ต่อไป

    ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเพื่อบูรณะซ่อมแซมลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยใช้เงินบริจาคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้ดำเนินการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2564