โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 

 

logo full

 

      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคต  ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ชื่อว่า “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ”

   และต่อมาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุด  จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทาน ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ จึงใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร” โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังนี้ ๑. นายพัฒนพงศ์ แจ่มวัฒนะชัย  ๒.  มีนายสมบัติ ตันเจริญ  ๓.  ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์  ๔. นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ๕. นายเฉลิม ทองหาญ ๖. นายประจักสิน บึงมุม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คนปัจจุบัน

    วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ จึงเพิ่มเติมชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จนถึงปัจจุบัน

    และในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการของโรงเรียน  ในการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ มีผลงานรางวัลเป็นที่ประจักษ์มากมาย

   ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภท มัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้กับโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    และปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล MOE AWORDS ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบัน จากระทรวงศึกษาธิการ