โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

boss


นายประจักสิน บึงมุม

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

        ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

LINE ALBUM รูปครู64 ๒๓๐๘๐๖ 23

นายทศพล  แสงพล

     รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

        ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) การบริหารการศึกษา

       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

           E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         โทร 080-4451636