โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

  1. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. พัฒนาการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  3. พัฒนาผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก

  4. พัฒนาองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสานงานพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้

  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

  6. ส่งเสริมการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ