โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

สถานศึกษาร่วมกับชุมชน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษาประกอบกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก และดำเนินกิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน