โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นโยบายการจัดการศึกษา

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีต่อการศึกษา

2. เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานและภาคบังคับ ๑๒ ปี

3. เป็นสถานศึกษาที่รับนักเรียนประเภทประจำและไป-กลับ โดยมีสัดส่วนของนักเรียนประจำ และไป - กลับ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

4. ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐาน

 

2. การศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

1. มุ่งส่งเสริม พัฒนา การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาคณิตศาสตร์

2. มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ การทดลอง ตลอดจนใช้วิทยาศาสตร์ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

1. มุ่งส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทุกรายวิชา

2. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

3. มุ่งส่งเสริมให้มีการนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. มุ่งส่งเสริมให้มีศูนย์วิชาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

4. การศึกษาเพื่ออาชีพ

1. มุ่งสืบสานงานตามพระราชดำริ

2. มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

5. การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

2. รณรงค์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารเสพติดและโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจทุกชนิด

3. ส่งเสริมให้มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์กีฬาเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

4. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ด้านกีฬาและสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน

 

6. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

2. รณรงค์ให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน

 

7. การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

1. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบรรยากาศในโรงเรียนที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย

2. ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งในและนอกโรงเรียน

 

8. เครือข่ายการเรียนรู้

1. ส่งเสริมให้โรงเรียนประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ

2. ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนและประชาชนใกล้เคียง

 

9. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของครู ผู้บริหารในด้านการจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

2. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพครู

3. รณรงค์ให้ครู และบุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัดและนิยมไทย

 

10. การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา

1. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ

2. ส่งเสริมการให้เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการบริหารและการจัดการศึกษา