โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 

การดำเนินการประจำปี 2566

 

ข้อมูล

URL

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
 

 

โครงสร้างหน่วยงาน (o1)

คลิกที่นี่

 

ข้อมูลผู้บริหาร (o2)

 คลิกที่นี่

 

อำนาจหน้าที่ (o3)

คลิกที่นี่

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (o4)

 คลิกที่นี่

 

ข้อมูลการติดต่อ (o5)

คลิกที่นี่ 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (o6)

คลิกที่นี่ 

  การประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (o7)

 คลิกที่นี่

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

 

Question&Answer (o8)

รายละเอียด

 ถาม - ตอบ

 

Social Network (o9)

 คลิกที่นี่

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (o10)

 คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 

 

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (o11)

 คลิกที่นี่

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (o12)

คลิกที่นี่ 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (o13)

 คลิกที่นี่

 

การปฏิบัติงาน

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (o14)

คลิกที่นี่

  การให้บริการ  

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (o15)

คลิกที่นี่ 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (o16)

คลิกที่นี่

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (o17)

คลิกที่นี่

 

E–Service (o18)

คลิกที่นี่ 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (o19)

 คลิกที่นี่

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o20)

 คลิกที่นี่

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (o21)

 คลิกที่นี่

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (o22)

 คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (o23)

 คลิกที่นี่

 

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (o24)

 คลิกที่นี่

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25)

 คลิกที่นี่

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (o26)

คลิกที่นี่ 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o27)

คลิกที่นี่ 

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o28)

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29)

 คลิกที่นี่

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o30)

คลิกที่นี่ 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy
 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (o31)

คลิกที่นี่  

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (o32)

คลิกที่นี่ 

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (o33)

คลิกที่นี่ 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (o34)

 คลิกที่นี่

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o35)

 คลิกที่นี่

  แผนป้องกันการทุจริต  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (o36)

 คลิกที่นี่

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (o37)

 คลิกที่นี่

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (o38)

 คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (o39)

 คลิกที่นี่

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม (o40)

คลิกที่นี่ 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (o41)

คลิกที่นี่ 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o42)

 คลิกที่นี่

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o43)

 คลิกที่นี่

ร้องเรียนการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ

แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

Q&A
ถามตอบข้อสงสัย

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ